FANDOM


Warning! The images on this page may contain spoilers!
Please play the game first before viewing
Sakurai Ruka
Sakurai Kouichi

Shitara Seiji
Konno Tamao

Fujiyama Arashi
Niina Junpei

Taiyo Kasuga
Aizawa Shugo
Kenta Taira
Chikara Osako
Hasumi Tatsuya
Kouichi & Ruka
Seiji & Tamao

Junpei & Arashi

Mio & Karen

Others